Bạn chính là

nghệ sĩ

“Bạn sinh ra vốn là một nghệ sĩ bé
Hà cớ gì phải sống như một cỗ máy” - MC's
banner-img 9soul